fbpx

Hanne Markussen Eek - Konsernsjef / CEO Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals

Vi er kommet i forkant i stedet for å løpe etter, og vi har spart uendelig med tid på all den automasjonen og lederstøtten som Timegrip gir oss.

Hanne Markussen Eek – Konsernsjef / CEO
Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals er den ledende bergverksbedriften på kalk i Norge med et stort fokus på miljø. Gjennom bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster tilfører vi samfunnet kvalitetsprodukter tilpasset våre markeder

Franzefoss Minerals består i dag av fire produksjonsanlegg; salgsavdeling, konsernstab og konsernledelse. Franzefoss Minerals er også et morselskap for Verdalskalk og NorFraKalk.

Franzefoss Minerals har en betydelig maskinpark, flere produksjonsanlegg og avansert logistikk som driftes og forvaltes i henhold til en rekke kvalitetskrav. Franzefoss Minerals er sertifisert i henholdt til kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Med rundt 200 faglig dyktige medarbeidere produseres og leveres det samfunnskritiske produkter og tjenester på en miljøvennlig måte, og med en ressursforvaltning i tråd med vårt samfunnsoppdrag.

Anskaffelse

I Franzefoss Minerals hadde vi manuelle timelister som fungerte som timeregistreringssystem. Disse medførte en rekke feilkilder det var vanskelig å følge opp og forbedre.  Vi startet derfor en formell prosess for å anskaffe et timeregistreringssystem, der en av de inviterte til å konkurrere om kontrakten var Timegrip. De utmerket seg tidlig i prosessen med stort engasjement og de var villige til å prøve et nytt kundesegment – Industribedrift.

Når man skal tilpasse en hyllevare til en ny type verdikjede og næring, kreves det evne til å få overblikk og kunne «oversette» eksisterende kunnskap til nye områder – dette har Timegrip. Dette var helt avgjørende for oss da vi valgte leverandør av timeregistreringssystem. Vi er en 100 år gammel industribedrift med lange tradisjoner i å bygge opp særegne rutiner, særavtale og tilpassede systemer. Da trenger vi leverandører som er offensive, utholdende og har god basiskunnskap for å forstå nye verdikjeder og virksomheter.

Implementering.

Vi valgte å gå for en tilpasset Timegriptjeneste med flere integrasjoner og datautveksling med våre andre kjernesystemer.

I løpet av anskaffelsesprosjektet guidet Timegrip sine profesjonelle konsulenter oss gjennom de ulike fasene. Det var viktig for oss at Timegrip kunne «snakke» med våre øvrige personalstyringssystemer slik at vi fikk en sømløs overføring av data. Dette ble gjennomført og gir både nye og eksisterende systemer en høyere bruksverdi.

Prosjektet ble levert i henhold til avtale og i henhold til de risikovurderinger som ble gjort underveis i prosjektet. Timegrip var svært gode rådgivere underveis.

Compliance.

Før vi anskaffet Timegrip hadde vi alltid en følelse av at lønn ikke var rett, og at det var lokale variasjoner i fortolkning og overholdelse av våre kompliserte kollektivavtaler.

Alle kollektivavtaler er nå innført i Timegrips lønnsprofiler, med en rekke varsler og blokkeringer for hva som er tillatt å gjøre eller ikke.

Dette har gitt oss ett system med en sannhet på alle nivåer gjennom hele vår organisasjon. Det er aldri lenger noen diskusjoner om fortolkninger av regler eller tall, og korreksjoner på lønn er tilnærmet eliminert.

Vi er kommet i forkant i stedet for å løpe etter, og vi har spart uendelig med tid på all den automasjonen og lederstøtten Timegrip gir oss.

Franzefoss Comp

Copyright (c) Nordfra.no /Michael Ulriksen https://www.nordfra.no/aktuelt/franzefoss-minerals/

Effektivitet.

Våre fantastiske medarbeidere i Franzefoss Minerals innehar spisskompetanse på en rekke områder inne bergverksdrift. Med implementering av Timegriptjenesten og appen har vi tatt et stort sprang inn i fremtiden når det gjelder kommunikasjon med våre medarbeidere samt å involvere de i driften.

Tidkrevende arbeidsoppgaver som å bemanne opp helkontinuerlig drift, 3-skift, båtlasting og andre ekstraoppgaver relatert til vår kjernevirksomhet, har blitt enklere å kommunisere ut til de ansatte. Tydelige skiftplaner og dokumenterte timelister digitalt har gitt bedriften et stort løft i forhold til forutsigbarheten og feilprosenten når vi kjører lønnsutbetalingene.

Norsk.

Som Norsk industriaktør er det spesielt hyggelig at Timegrip til tross for sitt internasjonale navn og suksess, er et 100% norsk selskap med teknologi utviklet og driftet i Norge. Det å velge norsk, er viktig for oss med hensyn til service, oppfølging, språk og ikke minst forståelse for den norske lønnsmodellen.

Hanne Markussen Eek

Konsernsjef / CEO

Følg Franzefoss Minerals her:

https://kalk.no/

https://www.facebook.com/FranzefossMinerals